“สุวัจน์” แนะยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองโคราช เมืองน่าอยู่ เมืองลงทุน เมืองสร้างสรรค์ เมืองแห่งนวัตกรรม เมืองสิ่งแวดล้อม เมืองกีฬา ผ่านระบบ ZOOM

วันที่ 14 ก.ค.2564 ห้องประชุมลำตะคลอง โรงแรมแคนทารี โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ ทบทวนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งดำเนินการโดยเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นการจัดประชุมตามมาตราการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดนครราชสีมาอย่างเคร่งครัด โดยร่วมประชุมผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM กับผู้บรรยาย

นายสุวัจน์ กล่าวเปิดงานและแสดงวิสัยทัศน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ว่า
วางแนวทางการทำโคราชให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เป็นเมืองที่น่าลงทุน เป็นเมืองที่สร้างสรรค์ เป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมเขียวขจี เป็นเมืองแห่งการกีฬา เพื่อมวลชน เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ และเป็นเมืองจีโอพาร์ค (ธรณีวิทยา) โดยเฉพาะโคราช จะเป็นเมืองที่มี 3 มงกุฏอุทยานมรดกโลกของยูเนสโก (UNESCO) คือ อุทยานเขาใหญ่อุทยานชีวมณฑลสะแกราช ที่อ.ปักธงชัย และ อุทยานจีโอพาร์ค (5 อำเภอ เริ่มจาก สีคิ้ว,สูงเนิน,ขามทะเลสอ,เฉลิมพระเกียรติ และ อ.เมือง) รูปแบบของเมืองจะถูกปรับไปตามโลกที่หมุนและวิ่งไปอย่างไม่หยุดหย่อน

ดังนั้น การเตรียมระบบการศึกษา การเตรียมพื้นที่ให้ผู้สูงอายุจำเป็นอย่างยิ่ง ที่เราต้องมีนิวนอมอล ต้องควบคุม รู้เท่าทันโควิด และในสังคม จะต้องบริหารให้มีทั้งคนรุ่นเก่า คนทำงาน และคนรุ่นใหม่ ที่จะมาเป็นอนาคตของโคราช

“ต้องเน้นเรื่องการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขให้เพียงพอโดยเน้นเรื่องการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อให้ คนเมืองได้ใช้อย่างพอเพียง” สุวัจน์ กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน นายประเสริฐ กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้ ตามโครงการจัดทำแผนเทศบาลนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลนครราชสีมา ได้ระดมความคิดเห็นในการพิจารณาจุดแข็งแรง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา ตลอดจนเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มความสำเร็จและระดับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อให้การจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

นายกประเสริฐ กล่าวย้ำว่า การจัดประชุมตามมาตราการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดนครราชสีมาอย่างเคร่งครัด และร่วมประชุมผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM กับผู้บรรยาย

ทั้งนี้ ผู้บรรยายประกอบด้วย นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา บรรยายเรื่อง “การพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา”, ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บรรยาย”มุมมองวิถีใหม่ เทศบาลนครนครราชสีมา”
รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น บรรยาย”กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่น:เหลียวหน้าเหลียวหลังแลหน้า เทศบาลนครนครราชสีมา และ ผศ.ดร.อนุจิตร ชิณสาร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
บรรยาย”กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น”

 

suwat“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ” อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ถ่ายทอดผ่านระบบซูม ภายใต้มาตรการการประชุมของ ศบค.19