3 มรดกโลกยููเนสโกของโคราช

มรดกโลกกลุ่่มป่่าดงพญาเย็็น-เขาใหญ่่, 2548
Dong Phayayen-Khao Yai
Forest Complex, 6,152 km2

โคราชจีีโอพาร์์คโลก หรืือ
อุุทยานธรณีีโลกโคราช, 2566
Khorat Global Geopark, 3,167 km2
ช้้างป่่าบนเขาใหญ่่
ฝููงกระทิิงในทุ่่งหญ้้า
The UNESCO Triple Heritage of Khorat

….

โคราชจีโอพาร์ค

ปีจััดตั้้ง : 2566
ขนาด : 3,167 ตร.กม.
พื้้นที่่ : ลุ่่มน้ำลำ ตะคอง 5 อำเภอ อ.สีคิ้ว อ.สููงเนิน อ.ขามทะเลสอ
อ.เมืองนครราชสีมา และ อ.เฉลิมพระเกียรติ
การบริหารจัดการ : สถาบันวิจััยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา บริหารร่่วมกับพันธมิตร อปท. สนง.ทสจ.
สถาบันการศึึกษา อำเภอท้องที่ ชุุมชน ภายใต้นโยบายและ
การกำกับจากจังหวัดนครราชสีมา
ความสำคัญที่่โดดเด่่น
ธรรมชาติ : ภููมิประเทศเขามีดโต้(Cuesta) และแหล่่งฟอสซิล
ช้างดึกดำำบรรพ์ไดโนเสาร์ ไม้กลายเป็นหิน และสัตว์อื่น ๆ ที่่ร่่วมยุุค
จึงเป็นที่่มาของเอกลักษณ์์จีโอพาร์ค “Cuesta & Fossil Land”
สู่แดนมหานครบรรพชีวินโลก (World Paleontopolis)
วัฒนธรรม : ไทโคราช ไท-ยวน วัฒนธรรม 5 ยุุค

ดาวน์โหลดหนังสือ : โคราชเมือง 3 มรดกโลกยูเนสโก

ข่าวประจำวันUNESCO Global Geopark อุุทยานธรณีโคราช หรือโคราชจีโอพาร์ค Khorat Geopark