พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์
การบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๙๔ พรรษา
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ในวันเสาร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของดการเข้าถวายสักการะ งดการลงนามถวายสักการะ และงดการเข้าร่วมที่พิธีที่วัด

พุทธศาสนิกชนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีดังกล่าวได้ที่เพจเฟซบุ๊ก สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และยังสามารถบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคระบาดสนองพระดำริตามกำลังศรัทธาในพื้นที่ของตนแทนการมาร่วมพิธี

https://www.facebook.com/WatRajabopit
ข่าวประจำวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๙๔ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก