โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “สุวัจน์” เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอีกสมัย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ โปรดเกล้า แต่งตั้ง”สุวัจน์ ลิปตพัลลภ” เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอีกสมัย

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ให้ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น 

เนื่องจาก นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดตามวาระแล้ว อาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา ๑๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบให้นําความ กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

ข่าวประจำวันโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “สุวัจน์” เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา