โคราช : เมืองอัจฉริยะ(Smart City)

วันที่ 31 ส.ค.66 เวลา 09.30 น.
นายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์ความรู้ Smart City ให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สร้างองค์ความรู้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดความรู้ความเข้าใจในด้านดิจิทัล ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ององค์กร ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุรเดช ตัญตรียรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ดร.อภัย ชาภิรมย์ เลขานุการศูนย์วิจัย SIECON สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บรรยาย ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 5 เทศบาลนครนครราชสีมา
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันโคราช เมืองอัจฉริยะ(Smart City)