โคราช !!! บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 20 ม.ค. 66 เวลา 13.30 น.
นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และการให้แอนติบอดีออกฤทธิ์ยาว (Long-acting Antibody:
LAAB) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดหน่วยบริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเชิงรุกอย่างบูรณาการขึ้น เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง และประชาชนในชุมชน ณ วัดหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ขอบคุณข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันโคราช !!! บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019