โคราช เปิดภาพถ่ายเก่าเล่าเรื่องเมืองนครราชสีมา วาระครบ 555 ปี ในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2566

วันที่ 21 มิ.ย.66 เวลา 18.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเปิดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2566 และวาระครบรอบ 555 ปี เมืองนครราชสีมา การเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง”เปิดภาพถ่ายเก่า เล่าเรื่องเมืองนครราชสีมา” โดยความร่วมมือของจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา และสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา โดยมีนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน
วิทยากรโดย อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ นักโบราณคดีและประวัติศาสตร์ และนายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครราชสีมา ชวนเสวนาโดย นายชินาทร กายสันเทียะ ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปี 2560 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 

หมายเหตุ : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันโคราชเปิดภาพถ่ายเก่าเล่าเรื่องเมืองนครราชสีมา วาระครบ 555 ปี ในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2566