เศรษฐา เซ็นต์ตั้ง เทวัญ ที่ปรึกษานายกฯ 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่234/2566 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ นายกิตติรัตน์ ณ ระนองประธานที่ปรึกษา ส่วนที่ปรึกษานายกฯ
ประกอบด้วย
นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
นายพิชัย ชุณหวชิร
นายศุภนิจ จัยวัฒน์
ผู้ช่วยศาตราจารย์พิมล ศรีวิกรม์
นายพิชิต ชื่นบาน
นายชลธิศ สุรัสวดี
นายชัย วัชรงค์
นายสุรยุทธ์ ทวีกุลวัฒน์
โดยให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ตามที่ได้รับการร้องขอ และให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาฯ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของราชการโดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ข่าวประจำวันเศรษฐา เซ็นแต่งตั้ง เทวัญ ที่ปรึกษานายกฯ