เทศบาลโคราช !! MOU วิชาการกับสถานศึกษา เพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้

เทื่อวันที่ 21 ก.ค.65 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา,ผอ.ทูลทองใจ ซึ่งรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา,ผอ.วิลาศ ดวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา และ ผอ.ศุภณัฏฐ์ ศุภรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารี เพื่อพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ การบริหารด้านการศึกษาให้มีความยั่งยืน เพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้พลเมืองมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติใหม่ๆ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของโลกอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สถาบันการศึกษา ในการพัฒนาศักยภาพ และสร้างเครื่องมือสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ณ อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat)

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา;เรื่อง/ภาพ

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช !! MOU วิชาการกับสถานศึกษา เพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้