เทศบาลโคราช  เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบัดน้ำเสีย เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 6 ก.ค.66 เวลา 10.00 น.
นายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่สำนักช่าง ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบัดน้ำเสียเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อทำการศึกษาระบบรวบรวมน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย ออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้สามารถรองรับน้ำเสียของเทศบาลฯและพื้นที่ใกล้เคียงที่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียในอนาคตอย่างน้อย 20 ปี ซึ่งหลังจากการศึกษาและออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จเทศบาลนครนครราชสีมาจะเสนอโครงการดังกล่าวบรรจุในแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2569 เป็นลำดับต่อไป ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล
หมายเหตุ:งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบัดน้ำเสีย เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา