เทศบาลโคราช เร่งดำเนินการโครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาให้ชาวโคราช

วันที่ 22 เม.ย. 67 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักการประปา และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมโครงการศึกษาทบทวนแบบรายละเอียดการก่อสร้าง โครงการจัดหาน้ำดิบ เพื่อผลิตน้ำประปาที่โรงกรองน้ำมะขามเฒ่า ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมา โดยสำนักการประปา มีหน้าที่ผลิตและให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน ผู้ใช้น้ำ เพื่ออุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ และทั่วถึง เนื่องจากปัจจุบันกระบวนการผลิตน้ำประปาใช้น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำลำตะคองมาผลิตน้ำประปา สามารถส่งน้ำมาตามเส้นท่อที่มีอยู่เดิมได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยเรื่อย จากการใช้งานอย่างยาวนานตลอด 30 ปี เทศบาลนครนครราชสีมา ได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้ดำเนินการให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการศึกษาทบทวนแบบรายละเอียดก่อสร้างโครงการจัดหาน้ำดิบ เพื่อผลิตน้ำประปาที่โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า เป็นการให้ข้อมูลในรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการพัฒนาระบบประปาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ณ เทอร์มินอล 21 โคราช
งานประชาสัมพันธ์

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช เร่งดำเนินการโครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาให้ชาวโคราช