เทศบาลโคราช : ฝึกอบรมผู้ประกอบการยุคดิจิตอล ประจำปี 2566

วันที่ 25 ก.ค. 66 เวลา 09.00 น.
นายวุฒิศักดิ์ ภาวะศิลป์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เปิดการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการยุคดิจิตอล” โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ มีความรู้ทักษะวิชาชีพ และการทำตลาดออนไลน์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

หมายเหตุ :ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช เปิดฝึกอบรมผู้ประกอบการยุคดิจิตอล ประจำปี 2566