วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

วันที่ 19 ก.ย.66 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดกิจกรรม”วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก”ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิตต่างๆทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติ มีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย เนื่องจากเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่อันตรายและร้ายแรงมาก การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครั้งนี้ ประกอบด้วยการผ่าตัดทำหมัน การฉีดวัคซีนป้องกันโรค และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรค ณ วัดหลักร้อย
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ :ภาพ/เรื่อง
ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช เปิดกิจกรรม”วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก”