เทศบาลโคราช !!! อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคเอดส์มูลนิธิบ้านสบาย

วันที่ 3 ก.พ.66 เวลา 09.30 น.
นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อพร้อมอาสาสมัครป้องกันควบคุมโรค อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคเอดส์ มูลนิธิบ้านสบาย เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ภาคีเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันควบคุมโรคและควบคุมโรคติดต่อ มีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังป้องกันผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์(AIDS) สามารถป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ รวมถึงมีความพร้อมในการคัดกรองโรคและการสอบสวนโรค พร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ณ มูลนิธิบ้านสบาย อ.สารภีจังหวัดเชียงใหม่
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช !!! อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคเอดส์มูลนิธิบ้านสบาย