เทศบาลโคราช อบรมมัคคุเทศก์น้อยหลานคุณย่าพาชมเมือง

วันที่ 24 ม.ค. 67 เวลา 09.30 น.นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประธานพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์น้อยหลานคุณย่าพาชมเมือง เพื่อให้ผู้ได้รับการเข้าฝึกอบรมได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองโคราช สามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปใช้เพื่อให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้อย่างถูกต้อง และช่วยกันรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
ณ ห้องโรงละครเล็ก ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมางานประชาสัมพันธ์เทศบาลฯ:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช อบรมมัคคุเทศก์น้อยหลานคุณย่า พาชมเมือง