เทศบาลโคราช หารือประปาภูมิภาคจัดหาน้ำดิบ แก้ปัญหาน้ำแล้ง

วันที่ 14 พ.ย. 66 เวลา 13.30 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักประปา และเจ้าหน้าที่ ประชุมร่วมกับนายเรืองศักดิ์ ตั้งศรีตะนัย ผู้อำนวยการกองแผนงานโครงการ 1 การประปาส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) เพื่อหารือเรื่องการแบ่งพื้นที่ให้บริการของเทศบาลนครนครราชสีมา และการประปาส่วนภูมิภาคที่คาบเกี่ยวกัน โดยการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนนอกเขตเทศบาลฯ อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักประปา
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ
:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช หารือประปาภูมิภาคจัดหาน้ำดิบ แก้ปัญหาน้ำแล้ง