เทศบาลโคราช ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ประชาชนประจำปี 2567

วันที่ 19 มี.ค. 67 เวลา 16.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้บริหารพนักงานเทศบาลและประชาชนประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกหน่วยงานของเทศบาลนครนครราชสีมา และประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอีกทั้งยังสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานเทศบาล ให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ส่งผลให้การปฎิบัติราชการและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในการบริการสาธารณะและหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ หน้าสำนักงานเทศบาลนครนครนครราชสีมา
หมายเหตุ : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ประชาชน