เทศบาลโคราช!!! พัฒนาสุขาภิบาลจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสุขาภิบาลสถานที่ผลิตและจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนส่วนร่วม ณ ห้องลำปลายมาศ โรงแรมแคนทารี

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา:เรื่อง/ภาพ

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช!!! พัฒนาสุขาภิบาลจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2