เทศบาลโคราช ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเยาวชน ประจำปี 2566

วันที่ 22 มิ.ย.66 เวลา 09.30 น.
นายชัชวาล วงษ์จร รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่เป็นหลักในการดำรงชีวิต ให้นักเรียนยึดมั่นในศีลธรรม กระทำความดี มีค่านิยมที่ดีงาม มีค่านิยมที่ดีงามและศรัทธาในพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าศรัทธาราม
หมายเหตุ:งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเยาวชน ประจำปี 2566