เทศบาลโคราช !!! ประชุมประชาคมระดับนคร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประธาน พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประชาคมระดับนคร เทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการนำร่างแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครนครราชสีมา เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 นำเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันในการพิจารณางบประมาณมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล เพื่อรองรับการจัดทำงบประมาณอย่างเพียงพอในแต่ละปี เทศบาลจึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้สามารถนำโครงการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และเพียงพอกับวงเงินที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร เพื่อให้การบริการสาธารณะกระจายไปสู่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง ณ โดมสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลฯ : ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช !!! ประชุมประชาคมระดับนคร