เทศบาลโคราช : ต้อนรับคณะจากนครสุราษฎร์ธานี ชมงานแห่เทียนพรรษาโคราช

วันที่ 3 ส.ค.66 เวลา 09.00 น.
นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ พร้อมด้วยนายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ได้ท่องเที่ยวชุมชนและยุวชน นำเที่ยวในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ได้นำความรู้และประสบการณ์มาขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ยั่งยืนสู่สากลต่อไป ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
หมายเหตุ:งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช ต้อนรับคณะจากนครสุราษฎร์ธานี ชมงานแห่เทียนพรรษาโคราช