เทศบาลโคราช ตรวจมาตรฐานตลาดสุรนารี

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น.นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง งานรักษาความสงบเรียบร้อย(เทศกิจ) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักช่างและสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่บริเวณตลาดสุรนารี เพื่อตรวจสอบการใช้อาคาร ระบบบำบัดน้ำเสีย ความสะอาด สุขลักษณะ เพื่อพิจารณาการประกอบการขออนุญาตตลาดต่อไป ณ ตลาดสุรนารี

หมายเหตุ : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช ตรวจมาตรฐานตลาดสุรนารี