เทศบาลโคราช จัดอบรมแกนนำสุขภาพป้องกันปัญหายาเสพติด

วันที่ 17 ส.ค.66 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพภาคีเครือข่าย อาสาสมัครป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด/ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ,พระราชบัญญัติควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ) เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุม มาใช้เป็นแนวทางในการให้ความรู้และปฏิบัติต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาได้อย่างถูกต้อง ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช จัดอบรมแกนนำสุขภาพป้องกันปัญหายาเสพติด