เทศบาลโคราช  จัดอบรบพัฒนาศักยภาพ อสม.ประจำปี 2566

วันที่ 17 ก.ค.66 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
(อสม.)ประจำปี 2566 เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขหมอประจำบ้านดูแลสุขภาพคนในชุมชนควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตรับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดศาลาทอง)ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมั่นใจ ครอบคลุมในทุกกลุ่มวัย สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดศาลาทอง)

หมายเหตุ : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช จัดอบรบพัฒนาศักยภาพ อสม.ประจำปี 2566