เทศบาลโคราช !!! จัดอบรบนวดเท้าเพื่อสุขภาพ

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยด้วยวิธีนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คนและได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยด้านการนวดไทยไปประยุกต์ใช้เพื่อดูแลสุขภาพตนเอง ณ ห้องแกรนด์บอลนูม โรงแรมฟอร์จูน

ขอบคุณที่มา /งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครราชสีมา;เรื่อง/ภาพ

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช !!! จัดอบรบนวดเท้าเพื่อสุขภาพ