เทศบาลโคราช จัดอบรบกฎหมายด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

วันที่ 7 ส.ค.66 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564) เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาอันนำไปสู่การลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและลดความเดือดร้อนของประชาชน ณ โรงแรมเคอาร์โฮเต็ล
หมายเหตุ : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครราชสีมา ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช จัดอบรบกฎหมายด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ