เทศบาลโคราช คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่มีทักษะการตรวจสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยชุดทดสอบอย่างง่ายด้วยตนเองและการเสริมสร้างศักยภาพด้านความรู้ในการบริโภคและการเรียกร้องสิทธิ์อันชอบธรรม
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูน

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2566