วันที่ 1 ก.ย.66 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ครั้งที่ 12/2566 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาล ณ ศาลาการเปรียญวัดบูรพ์
ขอบคุณที่มา : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา
ข่าวประจำวันเทศบาลนครนคราชสีมา สัมมนาผู้นำชุมชน