เทศบาลโคราช ให้ความรู้ทางกฎหมายกับบุคลากรและประชาชน ประจำปี 2566

วันที่ 16 มิ.ย.66 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการสำนัก ประธานชุมชนในเขตเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน การปฏิบัติตนภายใต้กฎระเบียบ ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงาน อีกทั้งมุ่งหวังในการสร้างจิตสำนึก ความตระหนักในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากรและประชาชน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรายาแกรนด์
หมายเหตุ : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช ให้ความรู้ทางกฎหมายกับบุคลากรและประชาชน ประจำปี 2566