วันที่ 13 ก.ค.66 เวลา 09.30 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหารประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสุขาภิบาลอาหาร ให้แก่ผู้ประกอบการกิจการและผู้สัมผัสอาหาร รวมทั้งดำเนินการควบคุมเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อให้ร้านอาหารมีความสะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัยตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร นอกจากนี้เทศบาลนครได้ดำเนินการยกระดับร้านอาหารให้ได้มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย(Clean Food Good Taste) เพื่อคุ้มครองให้ประชาชนให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ณ โรงแรมซิตี้พาร์ค
ขอบคุณที่มา : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา
ข่าวประจำวันเทศบาลนครนครราชสีมาเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสุขาภิบาล สถานที่จำหน่ายอาหารประจำปี 2566