เทศบาลนครนครราชสีมา ประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3

วันที่ 23 มิ.ย. 66 เวลา 10.00 น. นายชัชวาล วงศ์จร รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีนายวัชรพล โตมรศักดิ์ ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม ณ TK Square korat
หมายเหตุ : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ ภาพ/เรื่อง
ข่าวประจำวันเทศบาลนครนครราชสีมาประชุมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2566 ครั้งที่ 3