“เทวัญ ลิปตพัลลภ”ร่วมกับ
“ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์”เปิด”โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน”แก้ปัญหาภัยแล้งในโคราช

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ พร้อมด้วย ส.ส. วัชรพล โตมรศักดิ์ , สจ.รัชฎา ใจกล้า , สจ.องอาจ พฤกษ์พนาเวศ , สจ.ก้องเกียรติ วงศ์นิยม , สจ.ธีรวีร์ มิตรสูงเนิน , สจ.สรรชัย กาญจนวัฒนา และคณะ ได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมเป็นประธานใน “โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน” ที่บ้านโกรกเดือนห้า และบ้านหนองบง ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ตามโครงการ “พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน” งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2564/2565

ข่าวประจำวัน“เทวัญ ลิปตพัลลภ”ร่วมกับ”ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์”เปิด”โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน”แก้ปัญหาภัยแล้งในโคราช