เทวัญย้ำเยาวชน คือ พลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

วันที่ 20 ก.ย.66 เวลา 17.30 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับพี่น้องประชาชนจำนวนมาก ณ สวนภูมิรักษ์ 2 สวายเรียง

นายเทวัญ กล่าวว่าเยาวชนถือว่าเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ดังคำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” หมายถึงการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรัก ความสามัคคี ยอมรับในศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมกันพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติโดยใช้วิธีสันติภาพ รู้จักเคารพในศักดิ์ความเป็นมนุษย์ สิทธิในมนุษยชาติ มีความอดทนอดกลั้นในประสิทธิภาพขั้นพื้นฐาน

“วันนี้ มีเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ 11 สาขา เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชน ขอแสดงความยินดีด้วยกับรางวัลที่เยาวราชได้รับแสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลมีจิตสาธารณะ เปิดกว้างทางด้านความคิด ทัศนคติ มีสัมมาคารวะประพฤติตน สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมเบื้องต้นมาจากครอบครัว โรงเรียน สถาบันการศึกษา ซึ่งเยาวราชเหล่านั้นได้นำมาปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ”นายเทวัญ กล่าวและย้ำว่า

การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้พัฒนาทักษะความสามารถด้านการคิด ทักษะการสื่อสาร มีทักษะในอาชีพ ทักษะทางสังคม ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงการพัฒนาให้มีคุณธรรม และเป็นผู้มีวัฒนธรรมที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคราชเป็นเมืองศิลปะ โคราชเป็นเมืองกีฬา โคราชเป็นเมืองดนตรี และโคราชเป็นแหล่งวัฒนธรรม จึงมุ่งเน้นใช้กิจกรรมด้านดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ เพื่อพัฒนาลูกหลานชาวโคราช ให้เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง จิตใจ อารมณ์ที่มั่นคง มีสุนทรียภาพ การเห็นคุณค่าของชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

สำหรับ กิจกรรมภายในงานได้มีพิธีเปิด Fitness room และพิธีเปิด Phumirak Fun Run เดิน -วิ่ง เพื่อสุขภาพด้วย

ข่าวประจำวันเทวัญ ย้ำ เยาวชน คือ พลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ