เทวัญ ประธานเปิดโครงการแก้ปัญหายาเสพติดโคราช

วันที่ 15 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้แกนนำสุขภาพและภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถคัดกรองค้นหาป้องกันบำบัด รักษา ฟื้นฟูและติดตามผู้ติดยาเสพติด ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันแก้ไข ภายใต้แนวคิดประโยคที่ว่า “ลด ละ เลิก บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า สุรา ยาเสพติด”
โดยมี นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มงาน ยาเสพติดและสุขภาพจิต ร่วมเปิดโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล

ข่าวประจำวันเทวัญ ประธานเปิดโครงการแก้ปัญหายาเสพติดโคราช