“เทวัญ” ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ประจำปี 2565

วันที่ 16 ส.ค.65 เวลา 09.30 น.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา อดีตรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ประจำปี 2565 โดยมีนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมโครงการ

ทั้งนี้ การเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ภาคีเครือข่ายสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถป้องกันโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครราชสีมา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เครือข่ายด้านสุขภาพมีความรู้ ได้รับการฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายที่ถูกวิธี และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดทั้งเพื่อให้เครือข่ายด้านสุขภาพดูแลตัวเอง ให้เป็นผู้มีสุขภาพร่างกาย และสมรรถภาพทางกายที่ดี เป็นบุคคลต้นแบบให้กับครอบครัว และชุมชน นอกจากเครือข่ายสุขภาพจะได้รับการอบรมและฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายที่ถูกต้องแล้ว ยังมีบูธนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย และบูธการตรวจวัดสมรรถภาพทางกายอีกด้วย ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย แกนนำภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และผู้เกี่ยวข้อง รวม 800 คน

โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ จากศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 นครราชสีมา และโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครราชสีมา ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครราชสีมา : เรื่อง/ภาพ

ข่าวประจำวัน“เทวัญ” ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ประจำปี 2565