อธิบดีน้ำบาดาล ลงพื้นที่โคราช พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงแก้ภัยแล้ง

     อธิบดีน้ำบาดาล ลงพื้นที่โคราช ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน แก้ปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำดื่มของประชาชน
 
     เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่บึงสาธารณะบ้านหนองตาคง  ตำบลหนองบัวศาลา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  พร้อมคณะ และนายศักดิ์ฉลาด  ศรีวิชา  ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล  เขต 5  นครราชสีมา  ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งได้รับอนุมัติโครงการดังกล่าวใน 5 ตำบล  รวม 11 บ่อ งบประมาณ 55 ล้านบาท ประกอบด้วย ตำบลหนองบัวศาลา จำนวน 6 บ่อ ผู้ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 11,114 ครัวเรือน 20,420 คน ,  ตำบลมะเริง จำนวน 1 บ่อ ผู้ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 490 ครัวเรือน  1,230 คน  ,  ตำบลบ้านใหม่ จำนวน 1 บ่อ ผู้ได้รับผลประโยชน์  จำนวน 956 ครัวเรือน  2,500 คน , ตำบลโพธิ์กลาง จำนวน 1 บ่อ ผู้ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 800 ครัวเรือน  2,134 คน และตำบลสุรนารี 2 บ่อ ผู้ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 1,855 ครัวเรือน  2,797 คน  รวมน้ำบาดาลที่ผลิตได้ทั้งปี ทั้ง 11 บ่อ เป็นปริมาณ 1,693,600 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
 
นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  เปิดเผยว่า โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค กระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่กระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งน้ำของพี่น้องประชาชน รวมทั้ง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องน้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชน ได้ถึงปีละ 20,000 บาทต่อครัวเรือน 

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมทรัพยากรน้ำ ให้ร่วมกันดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เมื่อมีการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินที่ไหน จะต้องมีการเจาะบ่อน้ำบาดาล หรือเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลใต้ดินในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยไม่เลือกว่าจะอยู่ในหรือนอกเขตชลประทาน  เพื่อยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ ให้มีน้ำสะอาดไว้อุปโภคบริโภคอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

ข่าวประจำวันอธิบดีน้ำบาดาล ลงพื้นที่โคราช พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงแก้ภัยแล้ง