วันที่ 11 เม.ย.2565 
ส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์  ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชน ด่านชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเป็นจุดดูแลความเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสพภัยทางถนนให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข่าวประจำวันส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ เปิดจุดด่านชุมชน บริการประชาชน อบต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา