19 มกราคม 2565 

นายวัชรพลโตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 2 พรรคชาติพัฒนา เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา #ศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ได้หารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้แก้ไขปรับปรุงประตูระบายน้ำจอหอจากแบบเดิมให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองโคราชได้ในระยะยาว 

ข่าวประจำวันส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ หารือขอแก้ไขประตูระบายน้ำจอหอ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์