ส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมวันเด็กโรงเรียน โรงเรียนบ้านสีมุม – โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีมุม -โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)

พร้อมคณะครูบุคคลากรทางการศักษา คณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ให้กับนักเรียน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ไดัรับการสนันสนุนรางวัล จากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และห้างร้านต่างๆ

เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้บทบาทหน้าที่ เห็นความสำคัญของตนเอง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้แสดงออกในความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ อันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเอง 

 

ข่าวประจำวันส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”