เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.64  ส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 (บุ่งตาหลั่วตอนล่าง) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา   
            พร้อมด้วยนางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม, พลโทวีระพงศ์ คงเกษม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีหนองไผ่ล้อม, พร้อม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
             ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีนายเอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวทะเล เข้าร่วมด้วย จุดประสงค์เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์บุ่งตาหลัวให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ออกกำลังกาย ทำกิจกรรมและใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป
ข่าวประจำวันส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ ชพน. เปิดประชุมหารือ เพื่อหาแนวทาง โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบสวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 (บุ่งตาหลั่ว)