สุวัจน์ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565-2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารราชภัฏรังสฤษฏ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565-2566 ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566  ให้กับข้าราชการในสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 26 ราย แบ่งเป็น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน  2  ราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตราประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน  24 ราย

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมี นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศร  เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้น กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้ารับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ตามลำดับ

นายสุวัจน์ กล่าวแสดงความยินดี
กับผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกท่าน ว่าวันนี้การได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถือว่าเป็นมงคลและมีคุณค่ายิ่งของชีวิตข้าราชการ ที่ท่านเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
ในโอกาสนี้ ผมขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ได้โปรดประทานพรให้ท่านผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกท่านพร้อมครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญสืบต่อไป

suwatสุวัจน์ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565-2566มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา