สุวัจน์ มอบทุนการศึกษา มูลนิธิทวีคูณพัฒนา ครั้งที่ 22

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น.นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานมูลนิธิทวีคูณพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิทวีคูณพัฒนา ปีการศึกษา 2566 โดยมี รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รองประธานฯ นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รองประธานฯ นายสุวิทย์ ศรีฉาย รองศึกษาธิการจังหวัด รองประธานฯ ผศ. ถนอมศรี ปรารถนาดี รองประธานฯ คณะกรรมการ นักเรียน นักศึกษาคณาอาจารย์ ณ ห้องประชุมสุวัจน์ลิปตพัลลภ 2 อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นายสุวัจน์ กล่าวว่ามูลนิธิทวีคูณพัฒนาเกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาของเยาวชนที่มีความประสงค์จะศึกษาเล่าเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยขออนุญาตจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทโธ รุ่นทวีคูณ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เช่าบูชา เป็นการระดมทุนครั้งแรกเมื่อปี 2538 รวมเป็นเงินทุน 16 ล้านบาท ได้จัดสรรเงินทุนออกเป็น 2 ส่วน คือ มอบให้มูลนิธิทวีคูณพัฒนา จํานวน 8 ล้านบาท และมอบให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํานวน 8 ล้านบาท โดยมูลนิธิทวีคูณพัฒนาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรีย นักศึกษาครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2539 ถึงปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 22 รวม 4,575 ทุน เป็นเงิน 8 ล้านกว่าบาท นับว่ามูลนิธิทวีคูณพัฒนาได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอย่างเคร่งครัดเสมอมา และในวันนี้มีการมอบทุน จํานวน 113 ทุน เป็นเงิน 300,000 บาท ซึ่งเป็นเงินดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากธนาคารมูลนิธิทวีคูณพัฒนา

“ขอให้ทุกท่านได้ใช้ทุนการศึกษาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาตัวเอง เพื่อให้การศึกษานั้นเป็นพื้นฐานที่สําคัญในชีวิตจะนําไปสู่การเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยี และการนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง เพราะทุกคนมีภาระต่อตนเอง ทุกคนมีภาระต่อประเทศ เพื่อให้ประเทศชาติของเราประกอบด้วยทรัพยากรบุคคลที่เราสามารถแข่งขันระดับทุกประเทศได้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต”นายสุวัจน์ กล่าว

@jaophoto2022

สุวัจน์ ประธานมอบทุนการศึกษา มูลนิธิทวีคูณพัฒนา ครั้งที่ 22 เน้น นร นศ ต้อง รู้เท่าทันเทคโนโลยี่และนวตกรรม#สุวัจน์ No Problem#ราชภัฏโคราช#ทวีคูณพัฒนา

♬ เสียงต้นฉบับ - Thaweechai Jao
ข่าวประจำวันสุวัจน์ ปธ.มอบทุนการศึกษา มูลนิธิทวีคูณพัฒนา