เมือวันที่ 23 ส.ค.2565  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง 37 ตำแหน่ง โดยในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ให้นายสยาม ศิริมงคล พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอุดรธานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดนครราชสีมา
.
📌 ทั้งนี้ นายสยาม ศิริมงคล มีชื่อเล่นว่า “เก๋า” เกิดวันที่ 30 เมษายน 2517 จบปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่น 22 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
.
📌 การทำงาน
• ปีพ.ศ. 2554 – 2555 เป็นผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
• พ.ศ. 2557 – 2558 เป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
• พ.ศ. 2558 – 2560 เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
• พ.ศ. 2560 – 2561 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
• พ.ศ. 2561 – 2563 เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
• พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
📌 ***สมรสกับ อรจิรา แก้วสว่าง หรือ “ฟ้าใส” นักแสดงช่อง 8 และมีลูกชาย 1 คน (ด.ช.ชัชรวี ศิริมงคล)
ข่าวประจำวัน“สยาม ศิริมงคล” ‘ผู้ว่าฯ โคราช’คนใหม่