วันอังคาร ที่ 23 ส.ค. 2565
10.00 น. สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา เป็นประธานเปิดกาอบรม และศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ที่ จ. ระยอง ณ หอประชุม อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา เป็นประธานเปิดอบรม และศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริฯ ด้านสาธารณสุข ที่ จ.ระยอง