วันจันทร์ 9 ม.ค. 2566 เวลา 9.00 น.
สจ.สมบัติ  กาญจนวัฒนา ได้รับเกียรติเป็นประธาน เปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบุ่งขี้เหล็ก ณ หอประชุม อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

โดยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ” เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองด้าน โภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีต่อไป

 

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา เปิดการอบรม ‘โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลบุ่งขี้เหล็ก’