วันศุกร์ ที่ 27 ม.ค. 2566
9.00 น. สจ.สมบัติ กาญจนวัฒนา ร่วมเป็นเกียติ การอบรม กายภาพบำบัดและการออกกำลังกายที่ถูกวิธี สำหรับผู้สูงอายุมะเกลือใหม่ เพื่อการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงสม่ำเสมอ ณ. อบต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน

ข่าวประจำวันสจ.สมบัติ กาญจนวัฒนาร่วมเป็นเกียติ การอบรมกายภาพบำบัด และการออกกำลังกายที่ถูกวิธี สำหรับผู้สูงอายุมะเกลือใหม่