สจ.รัชฎา ใจกล้า มอบทุน
สนับสนุนคุรุภัณฑ์ รพ.สต.หนองพะลาน สร้างศูนย์สุขใจใกล้บ้าน

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 สจ.รัชฎา ใจกล้า (สจ.นก) ส.อบจ.ขวัญใจ ชาวตำบลหนองระเวียง และตำบลใกล้เคียง เมื่อทราบว่า ทางรพ.สต.หนองพะลาน ได้ดำเนินการก่อสร้าง ศูนย์สุขใจใกล้บ้านเสร็จแล้ว แต่ยังขาดวัสดุคุรุภัณฑ์เพื่อการดำเนินการ จึงได้มอบเงินสนับสนุน ศูนย์สุขใจใกล้บ้าน จำนวน 20,000 บาทเพื่อให้รพ.สต.หนองพะลาน ได้ไปซื้อหาคุรุภัณ์เพิ่มเติม อันได้แก่ ชั้นวางอุปกรณ์ โต๊ะทำงาน ชั้นวางเอกสาร ซึ่งช่วยให้การดำเนินการของศูนย์สุขใจใกล้บ้าน เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู่ป่วยระยะสุดท้าย ในชุมชนต่อไป

ข่าวประจำวันสจ.รัชฎา ใจกล้า มอบทุนสนับสนุนคุรุภัณฑ์ รพ.สต.หนองพะลาน สร้างศูนย์สุขใจใกล้บ้าน