เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2564
ได้หารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงปัญหาการกัดเซาะริมลำคลองคลัง ต.หนองไข่น้ำ อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีการกัดเซาะจากกระแสน้ำ ส่งผลให้ตลิ่งและถนนริมตลิ่งทรุดพังเสียหาย สิ่งปลูกสร้างวัดวาอารามอาจเกิดอันตรายเนื่องจากตลิ่งทรุดตัว ขอให้กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาได้ปรับปรุงแก้ไขในระยะยาว
ข่าวประจำวันวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.ชาติพัฒนา “ได้หารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงปัญหาการกัดเซาะริมลำคลองคลัง ต.หนองไข่น้ำ อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีการกัดเซาะจากกระแสน้ำ ส่งผลกระทบ ขอให้กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาได้ปรับปรุงแก้ไข