ผู้ว่าโคราชรับมอบรถขุดตักจากรัฐบาลญี่ปุ่น สนับสนุนงานด้านสาธารณภัย แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ให้ชาวบ้าน ตำบลวังหิน อ.โนนแดง

นครราชสีมา – วันนี้ (16 สิงหาคม 2566) ที่เทศบาลตำบลวังหิน  อ.โนนแดง  จ.นครราชสีมา  นายยูอิจิ โอบะ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  พร้อมด้วยนายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมเป็นประธานในพิธีรับมอบรถขุด พร้อมอุปกรณ์ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นตามความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐาน และความมั่นคงของของมนุษย์ (จีจีพี)ตาม “โครงการขอรับการสนับสนุนการจัดหา จัดซื้อ  รถขุดเล็ก ขนาด 8 ตัน พร้อมหัวเจาะ เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำ และรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่น  โดยการให้เงินทุนสนับสนุนระหว่าง สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และเทศบาลตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้ทำสัญญาให้เงินทุนสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 2,522,000 บาท โดยลงนามในสัญญาเมื่อ วันที่ 5 มีนาคม 2564 ภายใต้เงื่อนไขในการจัดซื้ออุปกรณ์และบริการ ตามที่ผู้ให้เงินทุนกำหนดเพื่อสนับสนุนการใช้งานเทศบาลตำบลวังหิน  อ.โนนแดง  ได้ใช้รถขุด และอุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น การกำจัดวัชพืช เพื่อป้องกันเหตุอุทกภัย  การซ่อมแซมตลิ่งที่ได้รับความเสียหาย  การซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  การขุดร่อง และวางท่อเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน   การวางท่อน้ำ เพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหาภัยแล้ง การทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด-เปิด   และการช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์อื่นๆ  เป็นต้น.

///////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา

ข่าวประจำวันผู้ว่าโคราชรับมอบรถขุดตักจากรัฐบาลญี่ปุ่น สนับสนุนงานด้านสาธารณภัย แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ให้ชาวบ้าน