ประชุมสภาเทศบาลโคราช สมัยสามัญ
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายอุทัย มิ่งขวัญ ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เปิดประขุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 5 เทศบาลนครนครราชสีมา

ขอบคุณ : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา:เรื่อง/ภาพ

ข่าวประจำวันประชุมสภาเทศบาลโคราช สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565